Samverkansentreprenad

Samverkansentreprenad är en samarbetsform där entreprenörer, byggherre och konsulter gemensamt löser en uppgift. På så sätt får alla ett helhetsperspektiv på projektet, i stället för att enbart se till sin egen del. Alla kompletterar varandra med sina erfarenheter och kompetenser, vilket höjer kvaliteten, effektiviteten och lönsamheten i projektet.

I samverkansentreprenader ges alla inblandade parter de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. I ett fördjupat samarbete parterna emellan sker en öppen redovisning av ekonomi och samtliga kalkyler och alla tar ett gemensamt ansvar för bästa möjliga resultat.

I samverkansentreprenad sätter deltagarna tillsammans upp de mål som de gemensamt ska arbeta för att nå. På så sätt tas kompetensen från varje entreprenör i teamet till vara.

Varje projekt har sina unika förutsättningar. Med en flexibel samarbetsform ökar också möjligheten att identifiera och diskutera förbättringsmöjligheter under projektets gång.